Personal data processing policy

Українська версія тексту знаходиться нижче

This document contains the Policy of personal data processing for odnodata.com Users. General information on the personal data processing for third parties is available at: https://odnodata.com/static/personal in accordance with the laws of the Ukraine.

Personal data of the odnodata.com users are processed by the owner of the site and the domain name odnodata.com, hereinafter the Controller. These personal data are stored and processed in the EU, and the processing guidelines are set by the Controller from the office located in the UK. Provided the personal data subject is a resident of the EU, the provisions of the general regulation of the EU 2016/679 are acceptable to his personal data.

Personal data collection

The User's personal data is provided directly by him or with his consent by other personal data controllers, such as social networks or authentication services.

The User's personal data stored on the odnodata and processed in accordance with this Policy include: surname, name, addresses of electronic communication (telephone, e-mail, messengers), network connection identifiers, social network accounts, region of location, payment data (in the case of using paid services, to the extent permitted by the payment system).

Cookie technology is used to support the functionality of the site and to authenticate users.

Personal data processing

The User's personal data processing is carried out in order to fulfill the Agreements concluded, to build web analytics of site visits and to eliminate technical failures in the site.

User's personal data is not used to target contextual advertising.

Provided that it is technically and legally possible to provide the User with services in accordance with the Agreement concluded, without collecting part of the personal data specified in this Policy, the Controller will not collect such data.

Personal data transfers

The User's personal data is not transferred to third parties, except for cookies, which are transferred to web analytics systems in order to build site traffic analytics, and social networks - in order to authenticate the User.

Personal data removal

The User's personal data processed in accordance with this Policy may be destroyed at the request of the User, with a one-time termination of Agreements concluded, provided that these Agreements cannot be performed without processing the User's personal data. In this case, the User does not receive any compensation related to the early termination of the Agreement.

The User's personal data may be destroyed by the Controller without the prior consent of the User, in case of technical failure or in case of loss of technical ability to store User data. If such destruction makes it impossible to fulfill the Agreements concluded, the Controller must pay compensation to the User in accordance with the terms of the Agreement.

The User's personal data may not be destroyed if the obligation or right of the Controller to process it is established by law.

To request personal data removal for your account use this form: https://odnodata.com/user/delete

Політика обробки персональних даних

Цей документ містить політику обробки персональних даних Користувачів сайту odnodata.com. Загальні відомости щодо обробки персональних даних третіх осіб згідно до законодавства України наведено на сторінці: https://odnodata.com/static/personal

Персональні дані Користувачів сайту odnodata.com обробляються володільцем сайту та доменного імені odnodata.com, далі Контролер. Зазначені персональні дані зберігаються та обробляються на території ЕС, а методичні засади обробки встановлюються Контролером із місця керування що знаходиться на території Великої Британії. Якщо суб`єкт персональних даних є резидентом ЕС, до його персональних даних прийнятні положення генерального регламенту EU 2016/679.

Збір персональних даних

Персональні дані Користувача надаються безпосередньо ним, або за його згодою іншими розпорядниками персональних даних, такими як соціальні мережі або інтернет-сервіси автентифікації.

До складу персональних даних Користувачів, що зберігаються на сайті odnodata, та обробляються відповідно до цієї Політики, належать: призвище, ім'я, побатькові, адреси електронних засобів зв'зку (телефон, електрона пошта, месенджери), ідентифікатори мережевих підключень, ідентифікатори пов'язиних акаунтів соціальних мереж, приблизний регіон місцезнаходження, платіжні дані (у випадку використання платних послуг, в обсязі дозволеному платіжною системою).

Для технічного забезпечення функціювання сайту, та аутентифікації користувачів застосовується технологія cookie.

Обробка персональних даних

Обробка персональних даних Користувачів здійснюється з метою виконання договорів що с ними укладено, для побудови веб-аналітики відвідувань сайту та для усунення технічних збоїв у роботі сайту.

Персональні дані Користувачів не використовуються для таргетування контекстної реклами.

За умови технічної та юридичної можливості надавати Користувачу послуги відповідно до укладеного договору, без збирання частини персональних даних зазначених в цій Політиці, Контролер не збирає такі данні.

Передача персональних даних

Персональні дані Користувача не передаються третім особам, за виключенням файлів cookie, які передаються системам веб-аналітики з метою побудови аналітики відвідування сайту, та соціальним мережам - з метою автентифікації Користувача.

Знищення персональних даних

Персональні дані Користувача, які обробляються згідно до цієї Політики, можуть бути знищені за вимогою Користувача, із одноразовим розриванням договорів що укладені з користувачем, за умови якщо ці договори не можуть бути виконані без обробки персональних даних користувача. В такому випадку користувач не отримує ніякої компенсації пов'язаної з достроковим розриванням договору.

Персональні дані Користувача можуть бути знищені Контролером без попереднього погодження з Користувачем, у випадку технічного збою або у випадку втрати технічної можливості зберігати дані користувача. Якщо таке знищення унеможливить виконання договорів укладених з користувачем, Контролер повинен виплатити Користувачу компенсацію відповідно до умов договору.

Персональні дані Користувача не можуть бути знищені, якщо обов'язок або право Контролера на їх обробку встановлено Законом.